Praca hybrydowa i praca zdalna. Jak zorganizować pracę zdalną i hybrydową w Business Services lub Back / Middle Office?

Sprawne zarządzanie pracami rozproszonego zespołu stanowi wyzwanie nawet dla doświadczonych menedżerów SSC / BPO oraz liderów Back / Middle Office.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Krzysztof Pimpicki
CEO, Harmodesk & Positive Productivity
Michał Stangret
Evangelist, Harmodesk & Positive Productivity

Tymczasem w środowisku hybrydowym możesz znacznie poprawić wyniki organizacji i zaangażowanie pracowników.

Podpowiadamy na co zwrócić uwagę.

Po pierwsze potraktuj środowisko hybrydowe, jako szansę, a nie zagrożenie. Podczas, gdy część menedżerów “dostosowuje” organizację pracy zespołów do modelu hybrydowego, ty “wykorzystaj” pracę hybrydową. Dzięki temu z nowej perspektywy, w trybie hybrydowym, będziesz w stanie dostrzec nowe możliwości. Jak to zrobić?

Problemy w organizacji pracy zespołu hybrydowego. Jak je rozwiązać?

Wielu menedżerów obawia się, że pracownik realizujący zadania w trybie zdalnym nie zawsze skupia się na pracy i nie jest wystarczająco produktywny, jak ten w firmie. Spraw, żeby skupienie i produktywność członków twojego zespołu w ramach pracy zdalnej były wyższe niż podczas pracy w biurze.

Liderzy chcą, aby uwaga pracownika na zdalnym była skierowana, nie tylko na cele indywidualne, ale również na cele całego zespołu. Model rozproszony nie wydaje się sprzyjać kooperacji? Pracownikom trudniej jest czuć się częścią zespołu, gdy pracują z domu? Jeżeli nie muszą, łatwiej jest im nie podejmować zadań i odbijać piłeczkę? Istnieje ryzyko spadku ich zaangażowania oraz motywacji? Spraw, żeby  w przyszłości ich zaangażowanie i motywacja do realizacji nie tylko własnych, ale też wspólnych celów zespołu i organizacji były większe niż podczas pracy stacjonarnej.

Jednym z kluczowych problemów, na który zwracają uwagę menedżerowie jest brak poczucia kontroli nad postępami prac realizowanych przez zespół pracujący hybrydowo. Nie wiesz, czy prace hybrydowego zespołu posuwają się do przodu zgodnie z planem? Nie masz pewności, czy każdy pracownik wie, co i na kiedy ma zrobić? Zapewnij sobie i pracownikom pełną wiedzę, na jakim etapie znajdują się prace realizowane przez twój rozproszony zespół i zawsze miej szybki wgląd w bieżące statusy zadań pracowników, skądkolwiek pracują oraz dane pozwalające ci wyciągać wartościowe wnioski.

Zapytasz: czy mimo warunków hybrydowych jestem w ogóle w stanie to osiągnąć?

Odpowiadamy: Jesteś w stanie to osiągnąć właśnie dzięki modelowi hybrydowemu.

Jak to zrobić?

Jak zwiększyć produktywność pracowników hybrydowych?

Jak sprawić, żeby produktywność pracowników podczas pracy zdalnej były większe niż w biurze? Zanim odpowiemy na to pytanie, zidentyfikujemy rzeczywisty problem. Różne typy pracy wymagają różnych warunków do optymalnej jej realizacji.

Praca transakcyjna, powtarzalna, zorientowana na proces (regularne rozwiązywanie spraw i problemów), wymaga odpowiednich warunków:

 • Skupienie
 • Cisza
 • Jasność odpowiedzialności
 • Jasne standardy realizacji pracy
 • Uporządkowane środowisko pracy

Projekty i unikatowe zadania, prace eksperckie wymagające współtworzenia, wdrażanie zmian, wdrażanie nowych pracowników, budowanie relacji i zespołu, to obszar, któremu sprzyjają inne warunki w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania:

 • Wspólne „bycie” razem, optymalnie w jednym miejscu
 • Nieformalna atmosfera, szybkie sprzężenie zwrotne, wykorzystanie pełnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Bezpośredni kontakt wyzwala innowację, relację - czerpiemy energię od siebie nawzajem

Jaki jest rozkład czasowy tych typów prac w twoim zespole? Realizowana jest praca operacyjna, procesowa, wymagająca skupienia? Czy raczej praca projektowa, różnorodna, wymagająca intensywnej współpracy?

Określenie stosunku wymienionych typów pracy pozwoli ci podjąć decyzję o wyborze najlepszej dla twojego zespołu proporcji w zakresie wymiaru pracy zdalnej i biurowej. Z naszych doświadczeń a także przeprowadzonych przez nas badań wynika, że dla większości zespołów Business Services oraz Back Office, optymalna proporcja to 4:1 (praca zdalna vs. praca w biurze) lub 3:2.  

Organizacja pracy hybrydowej uwzględniająca odpowiedni wymiar pracy zdalnej to złoty środek - optymalne rozwiązanie, do tego łatwe we wdrożeniu. Może ona opierać się na wyborze liczby dni lub tygodni pracy zdalnej i stacjonarnej w - odpowiednio - tygodniu lub miesiącu i różnić się w zależności nie tylko od zespołów, ale konkretnych pracowników i ich preferencji.

Warto zwrócić tu uwagę na istotne zagrożenie - model mieszany może w praktyce łatwo przejść w model jednej preferencji, jeżeli menedżer lub część członków zespołu realizuje zadania z biura. Jak skutecznie uniknąć tego zagrożenia?

Praca hybrydowa - jakich błędów unikać organizując pracę zespołu?

Trwa spotkanie hybrydowego zespołu, część pracowników łączy się zdalnie, część - z biura. Zapadają konkretne ustalenia, spotkanie kończy się, a kilka dni później twoi pracownicy uczestniczący w zebraniu zdalnie zgłaszają istotną uwagę. Otóż dowiedzieli się, że tuż po spotkaniu, koleżanki i koledzy uczestniczący w nim z biura, poszli po spotkaniu na kawę i zmieniali ustalenia. Ci, którzy łączyli się on-line, nawet o tym nie wiedzieli.

To tylko jeden z przykładów licznych problemów, które mogą pojawić się, gdy przyjmiesz w swoim zespole lub organizacji hybrydowy model pracy.

Największe zagrożenia w pracy hybrydowej

Pozwalając jednocześnie na stałą pracę w biurze części osób pamiętaj o dodatkowych wyzwaniach wynikających z tego, że pracownicy realizujący zadania w trybie zdalnym mogą być na słabszej pozycji

Wykonywanie pracy zdalnej może dyskryminować pracowników ze względu na:

 • Mniejszy dostęp do istotnych informacji.
 • Mniejszy dostęp do szefa i managementu.
 • Mniejsze możliwości rozwoju i kariery.

Niezauważanie lub tolerowanie nierównych szans między członkami zespołu pracującymi zdalnie i stacjonarnie może skutkować niezdrową atmosferą wpływającą negatywnie na zaangażowanie i produktywność konkretnych pracowników.

Istnieje ryzyko pojawienia się niepewności, czy praca zdalna jest rzeczywiście oferowana i wspierana, w praktyce może prowadzić do powrotu do modelu wspólnej pracy w biurze, a nawet rezygnacji niektórych pracowników.

👉 Poznaj system, który dba o wysoką efektywność i angażowanie zespołu.

Warto więc zastanowić się jak wyeliminować te zagrożenia i wprowadzić hybrydową formułę pracy zespołu na wyższy poziom.

Kluczowe zasady skutecznej, długoterminowej kultury hybrydowej

Wdrażając pracę zdalną w zespole lub usprawniając istniejący już model hybrydowy oraz dostosowując wymiar pracy zdalnej członków zespołu należy pamiętać, że:

 • Proporcje czasowe powinny być dopasowane do indywidualnej specyfiki zespołu z uwzględnieniem takich czynników, jak: typ pracy, dojrzałość i doświadczenie pracowników, gotowość i potrzeby konkretnych członków zespołu.
 • Jedna metoda dla wszystkich w zespole. Praca zdalna może być realizowana z dowolnego miejsca, także z biura, bez przywilejów (pozwoli to zapobiec pojawieniu się wielu “hamulców” postępu prac, jak np. wspomniane wyżej nieporozumienie dotyczące ustaleń spotkania hybrydowego zespołu).
 • Wszystkie spotkania zespołowe powinny być realizowane według zasady 100 proc. uczestników w jednej formie online lub onsite.
 • Organizacja pracy, przydzielanie zadań powinno być niezależne od miejsca realizacji pracy i takie samo dla wszystkich. Budujesz w ten sposób poczucie sprawiedliwości i równego traktowania w zespole. Stanowi to podstawę zespołowej współpracy opartej o wspólne cele.
 • Najlepsze miejsce dla liderów i kadry kierowniczej w środowisku zdalno-hybrydowym to przestrzeń poza biurem.

Dlaczego to właśnie przestrzeń poza biurem jest najlepszym miejscem dla ciebie, jako lidera?

 • Zapobiega to sytuacji, w której zdalni członkowie zespołu odczuwają brak "czasu na twarz" z kadrą kierowniczą.
 • Eliminuje ryzyko organizacji pracy w sposób sprzeczny z zasadami równej dostępności do informacji oraz kontaktu z managementem.
 • Zapobiega dysonansowi poznawczemu ze strony kierownictwa w zakresie tego, jakie narzędzia, technologie i szkolenia należy traktować priorytetowo, aby wspierać przepływ pracy w modelu hybrydowym.
 • Wzmacnia przekonanie, że biuro nie jest już epicentrum władzy i podejmowania decyzji.

Spełnienie warunków powyższej checklisty obejmującej kluczowe zasady skutecznej, długoterminowej kultury hybrydowej to nie wszystko. Warto abyś szczegółowo przeanalizował wyzwania mogące pojawić się w trakcie rzeczywistego trwania procesu realizacji zadań twojego zespołu w warunkach hybrydowych ze strony pracowników wykonujących pracę zdalnie.

Główne wyzwania managera w środowisku pracy zdalnej

Pracownicy zdalni, mają naturalną tendencję do zachowań mogących mieć istotny wpływ na proces realizacji zadań zespołu i wyznaczonych celów zespołu, w zakresie jakości lub terminowości. W efekcie, podczas wykonywania pracy zdalnej mogą pojawić się realne problemy:

Najczęstsze problemy pracowników podczas wykonywania pracy zdalnej

 • Pracownicy zdalni przejawiają większe tendencje do skupienia się na sobie i swoich potrzebach.
 • Pracownicy mogą cechować się większą niechęcią wobec realizacji nowych zadań.
 • Problemy nie są dla nich tak widoczne, czas ich reakcji jest opóźniony.
 • Wobec utrudnionego rozdzielania zadań wzrasta zróżnicowanie w zakresie obciążenia pracą.
 • Nadmiar spotkań i czasu poświęcanego na status zadań, organizację pracy.
 • Nie jest łatwo określić ile czasu realnie zostało „przepracowane”, na co poszedł ten czas… a część zadań nie zrobiona.
 • Pracownicy mogą wybierać zadania najłatwiejsze dla nich, zostawiając to co trudne i często kluczowe na potem.

Jak zaadresować te wyzwania?

👉 Poznaj system, który umożliwia sprawne zarządzanie zadaniami.

Brak właściwego zaadresowania tych wyzwań związanych z organizacją pracy zespołu w modelu hybrydowym, może skutkować, m.in. tym, że: każdy skupia się na sobie i na swoich zadaniach, organizuje sobie pracę tak, aby było mu dobrze, chroni swój teren i bardzo niechętnie podejmuje nowe, dodatkowe zadania, problemy innych i problemy zespołu pozostają problemami trenera/szefa - “ja swoją pracę wykonuję”, wśród pracowników wzrasta poczucie chaosu, potrzeba więcej ludzi, aby zrealizować tak dużą ilość pracy.

Taka właśnie sytuacja - gdy pracownicy realizują zadania spoza biura, siedzą w domach - powoduje, że u menedżerów wzrasta poczucie niepewności, a nawet chaosu: brak kontroli, powstają pytania: “Co ci ludzie robią”, “Co zajmuje im tyle czasu?”, “Czy naprawdę nie mogą pomóc?”, “Jak nimi zarządzać w coraz bardziej zindywidualizowanym środowisku pracy zdalnej?”.

Można to zobrazować jak na Rys. 1. - uwaga, to wyostrzony obraz, może nawet w krzywym zwierciadle, ale pokazujący realny wpływ, jaki na organizację zespołu na praca zdalna.

Rys. 1. Schemat obrazujący chaos niepoprawnie zorganizowanej pracy zespołu hybrydowego w SSC/BPO. Co wymaga zmiany?

Co zrobić, gdy polecenie pracodawcy nie wystarcza, aby realizacja określonych zadań przez każdego pracownika była pewna? Zadania, których realizacja jest niepewna, to koszmar pracodawców
Co zrobić, gdy polecenie pracodawcy nie wystarcza, aby realizacja określonych zadań przez każdego pracownika była pewna? Zadania, których realizacja jest niepewna, to koszmar pracodawców.

W skrajnych sytuacjach pracownik zdalny może nie posiadać aktualnej informacji, co i na kiedy ma zrobić, a ty możesz nie mieć informacji co i na kiedy mają zrobić członkowie twojego zespołu.

Wykonywanie pracy zdalnej i kluczowe pytania:

 • Jak skutecznie sprostać wyzwaniom pracy zdalnej i wyeliminować zagrożenia, które niesie praca zdalna?
 • Co zrobić, żeby pracownicy zdalni kierowali się również celami zespołu?
 • Co zrobić, żeby pracownicy zamiast odbijać piłeczkę, chętnie podejmowali nowe zadania?
 • W jaki sposób sprawić, że dostrzegą problemy na czas i przyspieszyć ich reakcję?
 • Jak rozdzielać zadania, aby wzbudzić w pracownikach poczucie sprawiedliwego obciążenia zadaniami?
 • Jak uwolnić czas pracowników na pracę, przeprowadzać efektywne spotkania on-line, ograniczać ich nadmiar i sprawić, żeby zarówno pracownicy, jak i liderzy nie tracili czasu na ustalanie statusów zadań i czasochłonną organizację pracy zespołu hybrydowego?
 • W jaki sposób móc szybko ustalić ile czasu realnie zostało przepracowane i na co poszedł ten czas i jak zapewnić do tego odpowiednie możliwości techniczne?
 • Jak uniknąć opóźnień i rpoprzez umiejętne zarządzanie backlogiem?

Dowiedz się jak zorganizować pracę hybrydową uzyskując bezpłatny dostęp do szkolenia on-line dla menedżerów Business Services i Back / Middle Office
Uzyskaj bezpłatny dostęp teraz, a skorzystaj w dowolnej chwili.
Uzyskaj bezpłatny dostęp teraz, a skorzystaj w dowolnej chwili.

Jak właściwie zaadresować wyzwania związane z organizacją pracy zespołu w modelu hybrydowym, tak aby Twoi pracownicy, jako zespół, grali do jednej bramki: między członkami zespołu jest harmonijna współpraca, każdy czuje się odpowiedzialny za swoje pozycje, ale także współodpowiedzialny za innych? Słowem, co zrobić, aby praca twojego zespołu wyglądała, jak na Rys. 2. (znów uwaga, to wyostrzony obraz, może nawet w krzywym zwierciadle, ale pokazujący pożądany efekt).

Rys. 2. Schemat obrazujący poprawnie zorganizowaną pracę zespołu hybrydowego Shared Services (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość)

Zlecając pracownikom wykonywanie określonych obowiązków, pracodawca musi mieć pewność nie tylko ich wykonywania. Niezbędna jest ich realizacja na czas.
Zlecając pracownikom wykonywanie określonych obowiązków, pracodawca musi mieć pewność nie tylko ich wykonywania. Niezbędna jest ich realizacja na czas.

Rozwiązaniem jest stworzenie wspólnej platformy umożliwiającej efektywne organizowanie pracy w zespole hybrydowym ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między członkami zespołu. Tylko taka platforma może być gwarantem wykorzystania 100 proc. potencjału zespołu i umiejętności każdej jednostki.

👉 Poznaj system, który daje realne wsparcie w pracy hybrydowej.

Efektywna praca hybrydowa. Jak stworzyć wspólną platformę umożliwiającą efektywną organizację pracy hybrydowej?

Wspólna platforma umożliwiająca efektywne organizowanie pracy w zespole hybrydowym ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między członkami zespołu, to środowisko zapewniające:

 • Widoczność, dla każdego członka zespołu wszystkich zadań
 • Jasna priorytetyzacja zadań dla całego zespołu oraz każdego z pracowników
 • Alokacja zadań - zespół pomaga sobie nawzajem, są wykorzystywane silne strony poszczególnych członków zespołu
 • Wizualizacja wyników i bieżącej sytuacji zespołu tj. zadań oczekujących oraz zadań wykonanych (codziennie ją omawiaj na spotkaniach zespołu)
 • Transparentny obraz tego, co każdy robi, na kiedy ma zrobić i jakie są bieżące efekty jego pracy (aby możliwa była weryfikacja postępu pracy każdego pracownika)
 • Dane - organizacja dba o ich zbieranie, pozwalają na wyciąganie wniosków i wprowadzanie usprawnień w organizacji pracy.

W myśl powyższej zasady (lista) powinien działać pracodawca, który chce aby praca (każdy rodzaj pracy) zawsze była w 100% wykonywana i była ona wykonywana na czas, w trosce o cele biznesu i klientów.

Jak stworzyć taką platformę w zespole lub organizacji?
Dlaczego świetnie sprawdza się właśnie w Business Services i zespołach Back Office?
Dowiedz się więcej poznając innowacyjne: narzędzie do pracy hybrydowej